Per quiz: 3 á 4 vogels

Kies telkens uit 3 of vier vogels. Je krijgt de namen en de plaatjes te zien.

Zomervogels

level 1 Wulp, Grutto en Tureluur
level 2 Veldleeuwerik, Graspieper en Gele Kwikstaart
level 3 Visdief, zwarte stern, grote stern en dwergstern
level 4 Koolmees, pimpelmees, glanskop en matkop
level 5 Winterkoning, heggemus en boompieper
level 6 Tjiftjaf, fitis en groenling
level 7 Vink, kneu en roodborstje
level 8 Zwartkop, tuinfluiter en braamsluiper
level 9 Boerenzwaluw, huiszwaluw en gierzwaluw
level 10 Huismus, ringmus en putter
level 11 Gekraagde roodstaart, zwarte roodstaart en witte kwikstaart
level 12 Spreeuw, spotvogel en boomklever
level 13 Bonte vliegenvanger, grauwe vliegenvanger en noordse nachtegaal

Herfstvogels

level 1    Buizerd, ruigpootbuizerd en wespendief
level 2   Sperwer, havik en torenvalk
level 3   Vink, keep en sijs
level 4   Koperwiek, kramsvogel en beflijster
level 5   Goudhaantje, vuurgoudhaantje, pestvogel en notenkraker
level 6   Knobbelzwaan, kleine zwaan en wilde zwaan
level 7   Grote bonte specht, kleine bonte specht groene specht en zwarte specht
level 8   Kauw, zwarte kraai, roek en raaf
level 9   Kokmeeuw, stormmeeuw en zilvermeeuw
level 10 Staartmees, zwarte mees, kuifmees
level 11  Blauwe reiger, kraanvogel, ooievaar
level 12  Bosuil, ransuil, steenuil en kerkuil

Wintervogels

level 1 IJsvogel, aalscholver en zeearend
level 2 Fuut, dodaars, meerkoet en waterhoen
level 3 Kuifeend, tafeleend en brilduiker
level 4 Grote zaagbek, middelste zaagbek, nonnetje
level 5 Fazant, patrijs, kwartel, korhoen
level 6 Wilde eend, Krakeend, Smient, Pijlstaart
level 7 Slobeend, wintertaling en zomertaling
level 8 Kievit, goudplevier en scholekster