Per superquiz: 6-8 vogels

Kies telkens uit ongeveer 6 vogels. Je krijgt de naam en een plaatje te zien.

Lente- en zomervogels

Level 1 Wulp, Grutto, Tureluur, Veldleeuwerik, Graspieper en Gele Kwikstaart
Level 2 Visdief, zwarte stern, grote stern, dwergstern, koolmees, pimpelmees, glanskop en matkop
Level 3 Winterkoning, heggemus, boompieper, tjiftjaf, fitis en groenling
Level 4 Vink, kneu, roodborstje, zwartkop, tuinfluiter en braamsluiper
Level 5 Boerenzwaluw, huiszwaluw, gierzwaluw, huismus, ringmus en putter
Level 6 Gekraagde roodstaart, zwarte roodstaart, witte kwikstaart, spreeuw, spotvogel, boomklever, bonte vliegenvanger, grauwe vliegenvanger en noordse nachtegaal

Herfstvogels

level 1 Buizerd, ruigpootbuizerd, wespendief, sperwer, havik en torenvalk
level 2 Vink, keep, sijs, koperwiek, kramsvogel en beflijster
level 3 Goudhaantje, vuurgoudhaantje, pestvoge, notenkraker, knobbelzwaan, kleine zwaan en wilde zwaan
level 4 Grote bonte specht, kleine bonte specht groene specht, zwarte specht, kauw, zwarte kraai, roek en raaf
level 5 Kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, staartmees, zwarte mees, kuifmees
level 6 Blauwe reiger, kraanvogel, ooievaar, bosuil, ransuil, steenuil en kerkuil

Wintervogels

Level 1 IJsvogel, aalscholver, zeearend, fuut, dodaars, meerkoet en waterhoen
Level 2 Kuifeend, tafeleend, brilduiker, grote zaagbek, middelste zaagbek en nonnetje
Level 3 Fazant, patrijs, kwartel, korhoen, wilde eend, krakeend, smient, pijlstaart
Level 4 Slobeend, wintertaling, zomertaling, kievit, goudplevier, scholekster